Menu Close

Viešosios ir administracinės paslaugos

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas organizuotas vadovaujantis „Inkarėlio“ mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo programa, patvirtinta Klaipėdos „Inkarėlio“ mokyklos-darželio direktoriaus 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-5 (Klaipėdos „Inkarėlio mokyklos-darželio 2010 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-53 redakcija). Šiuo metu programa atnaujinama.

Ikimokyklinio ugdymo programa siekiama tenkinti pagrindinius 1–6 metų vaiko poreikius – komunikavimo, pažinimo, sveikatos, saviraiškos (meninė), socialinius, žaidimo. Atsižvelgiama į individualiuosius ir specialiuosius (gabių, talentingų, dvikalbių, socialinės atskirties aplinkoje augančių vaikų) poreikius.

Vaikų ugdymo pasiekimai ir pažanga atsiskleidžia per kūrybinės raiškos savaites, pramoginius renginius, parodas ir t.t.

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinis ugdymas organizuotas vadovaujantis Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. ISAK-779, „Priešmokyklinio ugdymo standartu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015, „Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1180.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Grupės vaikų veikla yra vientisas procesas. Jis neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai. Programos įgyvendinimo laikotarpiu organizuojamos vaikų atostogos pagal 1–4 klasės mokinių atostogų laiką. Jie gali lankyti grupę, tačiau ugdomoji veikla neorganizuojama.

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas sprendžia vaikų sveikatos saugojimo, stiprinimo ir ligų profilaktikos uždavinius:

 • vaikų sveikatos rodiklių stebėjimas, registravimas, analizė, priemonių numatymas;
 • specialių medicininių dokumentų pildymas;
 • rizikos veiksnių, galinčių sukelti ligą, numatymas ir ligų užkratą stabdančių priemonių     parinkimas;
 • skubios, neatidėliotinos medicinos pagalbos suteikimas;
 • tinkamų sanitarinių sąlygų užtikrinimas;
 • sanitarinis bendruomenės narių švietimas;
 • gaunamų maisto produktų kokybės, saugojimo, maitinimo organizavimo ir maisto ruošimo kontrolės užtikrinimas;
 • edukacinės programos „Ydingos laikysenos profilaktika“ įgyvendinimas

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 • pirminis sutrikimų vertinimas;
 • tėvų ir pedagogų konsultavimas;
 • rekomendacijų pedagogams teikimas;
 • specialiosios pagalbos teikimo planavimas;
 • pažangos ir pasiekimų vertinimas.

KALBOS KOREKCIJA

Teikiamos logopedo paslaugos vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedinių pratybų metu:

 • atliekama artikuliacinio aparato mankšta;
 • lavinama foneminė klausa;
 • mokoma taisyklingos garso artikuliacijos;
 • mokoma taisyklingo garsų tarimo bei diferencijavimo;
 • mokoma žodžių garsinės analizės ir sintezės;
 • tobulinama kalbos gramatinė sandara;
 • formuojami regimieji erdvės ir laiko vaizdiniai;
 • tikslinami smulkiosios motorikos judesiai;
 • turtinamas žodynas;
 • ugdoma rišlioji kalba.

Logopedės kūrybiškai organizuoja veiklą, įgyvendina naujas idėjas, kuria savo darbo stilių, užtikrina ugdymo vientisumą ir tęstinumą. Mokydamos taisyklingai kalbėti, naudoja daug netradicinių, žaidybinių elementų, kurie padeda vaikams atsipalaiduoti ir nejausti mokymosi įtampos. Logopedės turi pakankamai teorinių žinių ir praktinės patirties dirbdamos su vaikais, turinčiais kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

paslaugos

MAITINIMAS

„Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo pakeitimas”

Sprendimas dėl socialinės paramos teikimo

Maitinimas organizuojamas vadovaujantis Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu (Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-394).

Aprašas+isakymas

Vaikai maitinami 3 kartus per dieną, tėvams sudarant galimybę pasirinkti maitinimų skaičių. Mokestis, mokesčio lengvata už maitinimą nustatoma vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais.

Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimas Nr. T2-172).

2021-07-22 Sprendimas T2-172 dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą

Prašymas dėl lengvatos taikymo.

parsisiųsti .PDF formatu

 

Lopšelis-darželis dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose:

 • Programoje „Pienas vaikams“, kuri skatina vaikus vartoti pieno produktus. Penkis kartus per savaitę vaikai nemokamai gauna pieną ar pieno produktus (pieną, kefyrą, jogurtą, sūrelius).
 • Programoje „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose ir vaikų ugdymo įstaigose“. Vaikui skiriama viena porcija per dieną nemokamai, kurią sudaro vienas iš produktų: obuolys, kriaušė ar natūralios sultys.