Menu Close

Tradicijos ir pasiekimai

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Inkarėlis“ organizuojami šie tradiciniai ir netradiciniai renginiai:

Šventės: „Tėviškėlę aš turiu“, „Lai sukas laisvės malūnėliai“, „Kepurėlę laikau, margučių prašau“, „Kas ant margučių užrašyta?“, „Šeimos glėbyje“, ,,Mūsų šeimoje daug meilės“, „Žodžiai ir žiedai“, „Tau, mamyte, dovanoju…“, „Pavasaris ir mama“, „Žiedų puokštė tau, mamyte“, „Šilti žodeliai mažoje širdelėje“, „Aš myliu mamytę“, „Tik motulė širdyje“, „Tau, mano mamyte…“, „Sudie, mano drauge! Sudie, vaikiškas sapnų pasauli!“, „Į kelionę pas svajonę“, Rugsėjo 1-sios šventė „Kai tu šalia“, „Brangus mokytojau…“, „Vėl Kalėdos atskubėjo ir eglutės sužibėjo…“.

Pramogos: „Per barzdą varvėjo…“, „Kamuolių fiesta“, „Rudenėlis lapais lyja“.

Vakaronės: „Rudens siurprizai“, „Atkeliavo rudenėlis“, „Iš dainų skrynios“, „Rudens takeliu“, „Man nereikėjo vėjo“, „Rudenėlis kap kap kap“, „Pu pu pu, krenta lapai pamažu“, „Jau saulutė vakaran…“, „Kiškelių istorija“, „Išėjo „Nykštukai“ į mišką“.

Akcijos: „Aš bėgu – 2020“, „Vaidinimų kraitelė – 2020“, „Sveikatos ABC“, „Atmintis gyva, nes liudija“, „Be patyčių – 2020“, „Tarptautinė tolerancijos diena“, „Apjuoskime „Inkarėlį“ tautine juosta“, „Sportuojantis koridorius – 2020“, „Gripas man nedraugas“, „Švari aplinka – saugi aplinka“, „Kelionė į maisto šalį“, „Laimės pyragas“. 

Konkursai: „Užgavėnių kaukės“„Mano piešinyje gyvena Lietuva“, ,,Kuriu knygą…“, „Šeima – mažas pasaulis sukurtas su meile“, „Pavasaris tautiniuose motyvuose“,  „Mano tėtis pats šauniausias“, „Būk saugus“. 

Metodinės savaitės: ,,Tai gražumas tėviškėlės“, „Mano tėviškėlė“, „Teatro pievelėje“, „Kiškučių dirbtuvėlės“, „Velykų rytą margučiai ritas“, „Būk budrus, būk atsargus“, „Rudens laiškai“.

Renginiai mieste: „Praeitis augina ateitį: vedu tave per gimtąją žemę“, „Su kapitonu ir komanda“, „Aš – smalsus tyrėjas“, „Šokio diena“, ,,Inkarėlį“ mes mylim karštai“, ,,Judam, krutam ir sportuojam“, „Su tėčiu po skėčiu“, „Šimtarašte juosta Lietuva apjuosta“.

Konkursai mieste: „Deklamuoju Lietuvai“.

Piešinių konkursai, parodos respublikoje, mieste: „Aš ir mano emocijos“, „Kalėdų skonis ant mūsų stalo“, „Po boružės sparneliu“, ,,Mano šalelė Lietuva“, „Laivelis Lietuvai“, ,,Velykinių margučių medis“, ,,Kuriame rudenį“, „Kalėdų senelio šalyje“, „Metų laikai“, ,,Nupieškime valstybės atkūrimo 30-metį pasitinkančią Klaipėdą“, „Moliūgai šypsosi“.

Ekskursijos: į Kretingos dvaro saldaininę, Klaipėdos laikrodžių ir Mažosios Lietuvos muziejus“, Prano Domšaičio meno galeriją, Klaipėdos laikrodžių muziejų „Žiemos išvarymo šventės papročiai ir tradicijos“, Klaipėdos lėlių teatrą, kepyklėlę „Tai skanumas pyragaičio“, Klaipėdos priešgaisrinę tarnybą „Gaisrininku būsiu“, kirpyklą „Kaip tapti gražiam“.

 

PASIEKIMAI

„Inkarėlyje“ ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas atliekamas vadovaujantis ,,Ikimokyklinio vaikų vertinimo pasiekimų aprašu“ (Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 2014 m.). Vaikų ugdymosi pasiekimai – tai ugdymo procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios ir supratimas, nuostatos, apie kuriuos sprendžiame iš vaikų veiklos ir jos rezultatų. Visi vaikai yra skirtingi, turi skirtingą ugdymosi patirtį, skirtingą mokymosi stilių, tempą, todėl jų pasiekimai įvairiose ugdymosi srityse nevienodi. Vaiko pažanga priklauso ne tik nuo jo individualių galių, bet ir nuo ugdytojų profesionalumo. Pažanga yra sparti, kai ikimokyklinio ugdymo auklėtojas gerai atpažįsta vaiko pasiekimus, teisingai nustatydamas esamą ir planuojamą pasiekti žingsnį, tikslingai skatina spontanišką vaiko aktyvumą, inicijuoja ugdymąsi skatinančią veiklą, teikia vaikui paramą, bendradarbiauja su šeima.

PASIEKIMŲ VERTINIMO SISTEMA

Vaikų pasiekimai yra vertinami mokslo metų pradžioje (rugsėjo-spalio mėn.) ir mokslo metų pabaigoje (balandžio-gegužės mėn.).

Atskirų ugdymo sričių (socialinės, kultūrinės ir gamtinės aplinkos pažinimas, kalba, dailė, muzika, vaidyba, kūno kultūra ir kt.) pasiekimai vertinami ne specialiai sukurtose, bet realaus kasdieninio vaiko gyvenimo situacijose. Vertinant išryškėja, kuriems vaikams gali prireikti individualios ir papildomos pagalbos. Vaiko pasiekimų ir vertinimo rezultatai padeda pedagogui, tėvams įžvelgti vaiko ugdymo(si) galimybes, pasiekimų lygmenį, garantuoti ugdymo tęstinumui įstaigoje ir šeimoje, siekti ugdymo(si) proceso tikslingumo, individualizavimo, garantuoti ugdymo nuoseklumą, stiprinti bendradarbiavimą tarp vaiko, tėvų, pedagogų, nustatyti vaikų  darželio ikimokyklinės ugdymo programos kokybę. Vaikams ypač svarbu jau ikimokykliniame amžiuje įprasti vertinti savo pasiekimus. Tai brandumo, saugumo, bendradarbiavimo požymis.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai rudenį ir pavasarį vertina priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimus remdamiesi  OPA PA! pasiekimų aplanku, kuriame klausimynų užduotys sudarytos ir pateikiamos pagal atskiras kompetencijas ir ugdymosi pasiekimų sritis. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimai aptariami Mokytojų tarybos posėdžiuose, individualiuose pokalbiuose su tėvais, grupių tėvų susirinkimuose. Informacija apie vaiko individualius pasiekimus neviešinama. Individualių pokalbių metu tėvai nuolat informuojami apie vaiko daromą pažangą.

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VAIKŲ VERTINIMAS

Mokslo metų pradžioje logopedas fiksuoja vaiko kalbos išsivystymo lygį ir numato korekcinio darbo būdus, o metų gale – fiksuoja padarytą pažangą. Pildomos kalbos tyrimo kortelės, ruošiami korekcinio darbo planai, esant reikalui individualios programos. Mokslo metų gale pildoma logopedo darbo ataskaitos forma, vaiko pasiekimai aptariami Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

INFORMACIJOS APIE VAIKO PASIEKIMUS DOKUMENTAVIMAS

Vaiko pasiekimų aplankale kaupiami vaiko dailės ir kiti darbeliai, sukurtos knygelės, pasakojimai, samprotavimai, žodinė kūryba ,vaiko rašytinės kalbos pavyzdžiai. Jie yra vieši. Įvairūs vaiko veiklos stebėjimo užrašai, pedagogo refleksija apie vaiko pasiekimų lygį, daromą pažangą ir ugdymo perspektyvą, interpretavimas ir apibendrinimas – dokumentuojami pedagogų aplanke „Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo proceso ypatumai”.

Ugdytinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas