Get Adobe Flash player

Tradicijos ir pasiekimai

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Inkarėlis“ organizuojami šie tradiciniai ir netradiciniai renginiai:

Šventės: „Nešu kraitelę velykaičių“, „Myliu mamą, myliu tėtį“, „Visos gėlės tau, mamyte“, „Mes užaugom dideli!“, „Pabūkime drauge“, ,,Žaidžiam, šokam, bėgiojam – kartu su šeima sportuojam prie jūros“, Rugsėjo 1-sios šventė „Pažinimo takeliu“, „Gražiausi žodžiai skirti Jums“, „Sveikas, Kalėdų seneli!“.

Pramogos: „Atsisveikinimas su eglute“, „Mano gimtinė – Lietuva“,„Čiūžu čiūžu čiūžela“, „Tėviškės lizdely“, „Kad žemelė būtų saugi“, „Linksmieji žaidimai“, „Amsiuko mokyklėlė“, „Eina rudenėlis takeliu“.

Vakaronės: vakaronės mažiesiems, liaudiškos grupių vakaronės.

Akcijos: Tarptautinė pilietinė iniciatyvinė Sausio 13 d. akcija skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti „Atmintis gyva, nes liudija“, „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“, respublikinė rytinė mankšta (flashmobo) „Laikas keltis“, „Mes bėgam – 2018“, respublikinė akcija Tolerancijos dienai paminėti. 

Konkursai: „Užgavėnių kaukės“„Vaikai sveikina žemę“, Mano darželis pats gražiausias“, ,,Dienos lopšelyje“, „Mes atkeliavom iš sodo ir daržo“, „Žaliaskarė eglutė“, erdvinių darbų paroda, „Rudens spalvos“. 

Metodinės savaitės: ,,Saugokime žemę“, skirta  Žemės dienai paminėti, „Auksinis kiaušinis“, judrioji savaitė „Rudenėlio takeliu“.

Renginiai mieste: „Praeitis augina ateitį: vedu tave per gimtąją žemę“, „Su kapitonu ir komanda“, „Aš – smalsus tyrėjas“, „Šokio diena“, ,,Inkarėlį“ – mes mylim karštai“, ,,Judam, krutam ir sportuojam“,„Su tėčiu-po skėčiu“, „Šimtarašte juosta Lietuva apjuosta“.

Konkursai mieste: „Atvirukas Lietuvai“, skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti, „Didžiausias margutis“, „2018 metų saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga“, Šauniausias būsimasis pirmokas“, „Sveikuolių sveikuoliai“.

Piešinių konkursai, parodos respublikoje, mieste: „Mano dovanėlė – šventei Tėviškėlės“, „Mano riešinė“, „100 Užgavėnių kaukių“, ,,Mano trispalvis papuošalas“, „Trijų spalvų istorija“, ,,Sveikuolių žiedai Lietuvai“, ,,Nupieškime valstybės atkūrimo šimtmetį švenčiančią Klaipėdą”, „Mano piešinyje gyvena Lietuva“, „Lietuvos vaikai švyturio šaly…“, ,,Tau, „Inkarėli“, mano širdelė “, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių paroda Klaipėdos vaikų ligoninėje, „Netradicinė Kalėdų eglutė“.

Ekskursijos: į „Kauno atžalynas“ biblioteką, į „Gintarinę vaistinę“, į Kretingos botanikos sodą,į Klaipėdos laikrodžių muziejų „Mano draugas laikrodukas“, į „Ąžuolų giraitę“, į „Ąžuolyno“ gimnazijos stadioną.

 

PASIEKIMAI

„Inkarėlyje“ ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas atliekamas vadovaujantis ,,Ikimokyklinio vaikų vertinimo pasiekimų aprašu“ (Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 2014 m.). Vaikų ugdymosi pasiekimai – tai ugdymo procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios ir supratimas, nuostatos, apie kuriuos sprendžiame iš vaikų veiklos ir jos rezultatų. Visi vaikai yra skirtingi, turi skirtingą ugdymosi patirtį, skirtingą mokymosi stilių, tempą, todėl jų pasiekimai įvairiose ugdymosi srityse nevienodi. Vaiko pažanga priklauso ne tik nuo jo individualių galių, bet ir nuo ugdytojų profesionalumo. Pažanga yra sparti, kai ikimokyklinio ugdymo auklėtojas gerai atpažįsta vaiko pasiekimus, teisingai nustatydamas esamą ir planuojamą pasiekti žingsnį, tikslingai skatina spontanišką vaiko aktyvumą, inicijuoja ugdymąsi skatinančią veiklą, teikia vaikui paramą, bendradarbiauja su šeima.

 

PASIEKIMŲ VERTINIMO SISTEMA

Vaikų pasiekimai yra vertinami mokslo metų pradžioje (rugsėjo-spalio mėn.) ir mokslo metų pabaigoje (balandžio-gegužės mėn.).

Atskirų ugdymo sričių (socialinės, kultūrinės ir gamtinės aplinkos pažinimas, kalba, dailė, muzika, vaidyba, kūno kultūra ir kt.) pasiekimai vertinami ne specialiai sukurtose, bet realaus kasdieninio vaiko gyvenimo situacijose. Vertinant išryškėja, kuriems vaikams gali prireikti individualios ir papildomos pagalbos. Vaiko pasiekimų ir vertinimo rezultatai padeda pedagogui, tėvams įžvelgti vaiko ugdymo(si) galimybes, pasiekimų lygmenį, garantuoti ugdymo tęstinumui įstaigoje ir šeimoje, siekti ugdymo(si) proceso tikslingumo, individualizavimo, garantuoti ugdymo nuoseklumą, stiprinti bendradarbiavimą tarp vaiko, tėvų, pedagogų, nustatyti vaikų  darželio ikimokyklinės ugdymo programos kokybę. Vaikams ypač svarbu jau ikimokykliniame amžiuje įprasti vertinti savo pasiekimus. Tai brandumo, saugumo, bendradarbiavimo požymis.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai rudenį ir pavasarį vertina priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimus remdamiesi  OPA PA! pasiekimų aplanku, kuriame klausimynų užduotys sudarytos ir pateikiamos pagal atskiras kompetencijas ir ugdymosi pasiekimų sritis. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimai aptariami Mokytojų tarybos posėdžiuose, individualiuose pokalbiuose su tėvais, grupių tėvų susirinkimuose. Informacija apie vaiko individualius pasiekimus neviešinama. Individualių pokalbių metu tėvai nuolat informuojami apie vaiko daromą pažangą.

 

SPECIALIŲJŲ UGDYMO/SI POREIKIŲ VAIKŲ VERTINIMAS

Mokslo metų pradžioje logopedas fiksuoja vaiko kalbos išsivystymo lygį ir numato korekcinio darbo būdus, o metų gale – fiksuoja padarytą pažangą. Pildomos kalbos tyrimo kortelės, ruošiami korekcinio darbo planai, esant reikalui individualios programos. Mokslo metų gale pildoma logopedo darbo ataskaitos forma, vaiko pasiekimai aptariami Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

 

INFORMACIJOS APIE VAIKO PASIEKIMUS DOKUMENTAVIMAS

Vaiko pasiekimų aplankale kaupiami vaiko dailės ir kiti darbeliai, sukurtos knygelės, pasakojimai, samprotavimai, žodinė kūryba ,vaiko rašytinės kalbos pavyzdžiai. Jie yra vieši. Įvairūs vaiko veiklos stebėjimo užrašai, pedagogo refleksija apie vaiko pasiekimų lygį, daromą pažangą ir ugdymo perspektyvą, interpretavimas ir apibendrinimas – dokumentuojami pedagogų aplanke „Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo proceso ypatumai”.