2019 METAI

VDU ataskaita 2019 m. II ketv.

VDU ataskaita 2019 m. I-ketv.

2018 METAI

VDU ataskaita 2018 m. IV-ketv.

VDU ataskaita 2018 m. III-ketv.

VDU ataskaita 2018 m. II ketv.

VDU ataskaita 2018 m. I-ketv.