Menu Close

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas:

UAB „Privacy Partners“, j.a.k.: 304846919,

Smolensko g. 6-407, LT-03201 Vilnius

Tel.: +370 5 254 8240,

El. pašto adresas: gdpr@privacypartners.lt

    Klaipėdos lopšelis-darželis „Inkarėlis“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).
     Asmuo turi teisę:
1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
2. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti;
3. reikalauti ištaisyti ir (ar) sunaikinti savo asmens duomenis, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
4. prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
5. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
6. prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.
     Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti rašytinį prašymą Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ administracijai (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis), adresu Kauno g. 43, 91168 Klaipėda arba el. paštu inkarelis@gmail.com, tel. 8 46 314 763.
     Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti. 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ Asmens duomenu tvarkymo taisyklės
Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ Asmens duomenu saugumo pažeidimų reagavimo tvarka
Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“Informacijos saugos ir IT naudojimo tvarka
Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ Tinklalapio naudojimo taisyklės ir privatumo politika
Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ Privatumo pranešimas 1 priedas prie ugdymo paslaugų sutarties
Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis” Vaiko tėvų globėjų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo