Menu Close

Veiklos vertinimo rezultatai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ VISUMINIO AUDITO ANALIZĖS ATASKAITA
Visuminio audito analizė

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ 2022 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖS ANALIZĖ, IŠVADOS
Giluminis auditas 2022m.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ 2021 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖS ANALIZĖ, IŠVADOS
2021 audito analizė, išvados
Giluminis auditas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ 2020 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖS ANALIZĖ, IŠVADOS
2o2o m. veiklos kokybės rezultatų suvestinė

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” 2019 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ
Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-321 patvirtinto Klaipėdos neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo 3 priede pateiktais 2019 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais atliktas 2019 m. Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis” platusis įstaigos veiklos kokybės vertinimas ir įsivertinimas. Įstaigos 2019 metų veiklos kokybės vertinimo ir įsivertinimo tyrime dalyvavo 100 % pedagogų, 80 %  aptarnaujančio personalo, 48 %  tėvų. Pateikta anketa, kurioje vertintos šios vertinimo sritys:

1. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos (toliau – IUM) kultūra.
2. Vaiko ugdymas ir ugdymasis.
3. Vaiko ugdymo(si) pasiekimai.
4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai.
5. IUM valdymas.
Atlikus anketinės apklausos analizę nustatyta, kad įstaigoje geriausiai vertinami šie veiklos rodikliai (3 ir 4 lygių suma):

1 srityje „IUM kultūra“:

 • aukščiausiai įvertinta tema – 1.2. IUM įvaizdis – 96% ir jos veiklos rodikliai: 1.2.2. Mokymosi pasiekimų lūkesčiai; 1.2.3. Ugdymo įstaigos kaip organizacijos pažangos siekis.
 • Temos: 1.1. Etosas surinko 1.3. IUM vidaus ir išorės ryšiai surinko vienodai – 94% ir aukščiausiai įvertinti šių temų rodikliai yra: 1.1.1. Vertybės, elgesio normos, principai (97%); 1.3.1. Darbo tvarka ir taisyklės (98%).

2 srityje „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“:

 • aukščiausiai įvertinta tema – 2.2. Ugdymo(si) turinio ir procedūrų planavimas – 98% ir jos veiklos rodiklis: 2.2.1.  Pedagogo veiklos planavimas.
 • Tema 2.1.Ugdymo turinys surinko 92%. Aukščiausiai įvertinti šios temos rodikliai yra: 2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai; 2.1.3. Dalykų ryšiai ir integracija.
 • Tema 2.3. Ugdymo(si) proceso kokybė surinko 97%. Aukščiausiai įvertintas šios temos rodiklis yra 2.3.4. Išmokimo stebėjimas.
 • Tema 2.4. Šeimos ir mokyklos bendravimas ugdymo procese surinko 94% ir šioje temoje aukščiausiai įvertintas rodiklis yra 2.4.1. Ugdymosi motyvacija.

3 srityje „Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“:

 • ·aukščiausiai įvertinta tema – 3.2.Vaiko pasiekimų kokybė – 98% ir jos veiklos rodikliai: 3.2.1. Ugdytinių mokymosi pasiekimai; Kiti ugdytinių pasiekimai.
 • Tema 3.1.Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas surinko 96%. Abu šios temos rodikliai: 3.1.1. Atskirų ugdytinių pažanga ir 3.1.2. Ugdymo įstaigos pažanga buvo įvertinti vienodai.

4 srityje „Parama ir pagalba vaikui, šeimai“:

 • ·aukščiausiai įvertinta tema – 4.1.Vaiko teisių garantavimas ir atstovavimas – 91% ir jos veiklos rodiklis: 4.1.1. Bendroji rūpinimosi ugdytiniais politika.
 • Tema 4.2.Vaiko poreikių tenkinimas buvo įvertinta 87%.

5 srityje „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos valdymas“:

 • vienodai įvertintos temos – 5.2.IUM įsivertinimas ir 5.4.Materialinių išteklių valdymas – 97% ir jų veiklos rodikliai: 5.2.1 Įsivertinimo procesas; 5.2.2. Įsivertinimo rezultatų naudojimas; 5.5.3. Patalpų naudojimas.
 • Tema 5.1.IUM veiklos planavimas buvo įvertinta 96%.  Aukščiausiai šioje temoje buvo įvertintas rodiklis 5.1.3. Planų kokybė ir dermė.
 • Tema 5.3.Vadovavimo stilius 93%. Šios temos rodiklis įvertintas aukščiausiai yra 5.3.1. Valdymo demokratiškumas.

Silpniausiai vertinti šie rodikliai:

 • 1.1.4. Bendruomenės santykiai;
 • 2.5.1. Ugdymosi poreikių nustatymas;
 • 4.2.2. Psichologinė pagalba;
 • 4.2.3.  Socialinė pagalba;
 •  4.3.1. Specialiųjų poreikių ugdytinių ugdymas
 • 4.3.2. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas;
 • 4.4.1. Pagalba renkantis mokymosi kryptį;
 • 4.4.2. Pagalba renkantis mokyklą.

Sritis

Temos

Dominuojantis lygis

1 lygis

2 lygis

3 lygis

4 lygis

 1. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos kultūra (IUM)

1.1. Etosas (socialinės grupės priimtų normų, reguliuojančių jos narių elgesį, visuma)

4

6,2%

43,3%

50,5%

1.2.Ugdymo įstaigos įvaizdis

4

3,8%

46,2%

50%

1.3.Ugdymo įstaigos vidaus ir išorės ryšiai

3

5,7%

60%

34,3%

 1. Vaiko ugdymas ir ugdymasis

2.1.Ugdymo turinys

3

7,8%

49,2%

43%

2.2.Ugdymo(si) turinio ir procedūrų planavimas

4

1,6%

40,7%

57,7%

2.3. Ugdymo(si) proceso kokybė

4

3,4%

46,3%

50,3%

2.4. Šeimos ir mokyklos bendravimas ugdymo procese

4

6,3%

44,7%

49%

 1. Vaiko ugdymo(si) pasiekimai

3.1.Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas

3

4%

53,5%

42,5%

3.2.Vaiko pasiekimų kokybė

3

2%

54,3%

43,7%

 1. Parama ir pagalba vaikui, šeimai

4.1.Vaiko teisių garantavimas ir atstovavimas

3

9,4%

55,6%

35%

4.2.Vaiko poreikių tenkinimas

3

13%

56%

31%

 1. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos valdymas

5.1.IUM veiklos planavimas

3

4%

50%

46%

5.2.IUM įsivertinimas

3

3%

57,5%

39,5%

5.3.Vadovavimo stilius

3

7,4%

57,6%

35%

5.4.Materialinių išteklių valdymas

3

3%

54%

43%