Get Adobe Flash player

Vykdomos programos

Lopšelio-darželio vizija – Klaipėdos lopšelis-darželis „Inkarėlis – šiuolaikinė, atvira kaitai mokykla, ugdanti savarankišką, sveiką, dorą ir kultūringą, pasiruošusį toliau mokytis vaiką.

Lopšelio-darželio misija – teikti kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugas, laiduoti pradinio išsilavinimo įgijimą, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, taupiai ir tikslingai naudoti skirtus finansinius išteklius.

 

Prioritetai:

  • etnokultūros ir tautiškumo puoselėjimas ugdant kūrybingą, savarankišką, pilietišką asmenybę;
  • individualios kiekvieno vaiko pasiekimų ir pažangos stebėsenos efektyvinimas.

 

Tikslas:

  • ugdyti vaiką turintį norą pažinti ir perimti tautos kultūrą, savo krašto papročius, folklorą;
  • užtikrinti efektyvią įstaigos veiklą siekiant kiekvieno vaiko pažangos.

 

Uždaviniai:

  • skatinti ugdytinių kūrybinę raišką perimant ir puoselėjant tautinę savimonę, pilietiškumą;
  • ieškoti sėkmingo pedagogų, tėvų, specialistų bendradarbiavimo, partnerystės metodų ir būdų siekiant kokybiško vaiko ugdymosi;

  • kurti ir atnaujinti edukacines ugdymo(si) aplinkas vaikų gebėjimams ugdyti ir poreikiams tenkinti.

VYKDOMOS PROGRAMOS:

Ikimokyklinio ugdymo programa (programa šiuo metu atnaujinama), kurios tikslas yra atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

Priešmokyklinio ugdymo programa laiduoja vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdo aktyvų, savimi ir savo sugebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaro prielaidas tolimesniam sėkmingam ugdymuisi mokyklai.

„Ydingos laikysenos profilaktikos“ edukacinė programa vykdoma siekiant užkirsti kelią stuburo deformacijoms ugdytinių tarpe.

Nuo 2013 metų esame respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai. Tikslas – skleisti sveikos gyvensenos kaip gyvenimo būdo nuo mažens idėjas visuomenėje, šeimose, ikimokyklinių pedagogų bendruomenėse. Vaikų sveikatos ugdymas įstaigoje laikomas prioritetu: organizuojamos kūrybinės sveikatos ugdymo priemonės, rengiami ir įgyvendinami projektai, ruošiamos rekomendacijos vaikų sveikatai stiprinti.

Vykdomi respublikos projektai: „Mes rūšiuojame“, „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju“, „Jei nebūtų mūsų kalbos, tai nebūtų Lietuvos“, „Mano žalioji palangė“, „Šokis Žemei 2018“, „Vaikų mintys ir idėjos Lietuvai“. 

Vykdomi projektai įstaigoje: „Po tėviškės dangum“, „Žaidžiame, kuriame ir tyrinėjame“, „Pasakojimai apie jūrą“, „Ten kur saulę nusineša jūra“, „Skrynios paslaptys“, „Mažylių kelionė po Klaipėdą“, „Amatų medis“, „Aš galiu gražiai kalbėti“, „Tautosaka – tautos dvasios raiška“.