Lopšelio-darželio vizija – Klaipėdos lopšelis-darželis „Inkarėlis – šiuolaikinė, atvira kaitai mokykla, ugdanti savarankišką, sveiką, dorą ir kultūringą, pasiruošusį toliau mokytis vaiką.

Lopšelio-darželio misija – teikti kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugas, laiduoti pradinio išsilavinimo įgijimą, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, taupiai ir tikslingai naudoti skirtus finansinius išteklius.

 

Prioritetai:

  • Palankių galimybių sudarymas ugdant pilietišką, kūribingą, savarankišką asmenybę.
  • Pagalbos vaikui efektyvinimas atsižvelgiant į jo interesus ir poreikius (tęstinis).

 

Tikslai:

  • Sudaryti sąlygas vaikui paremti liaudies tradicijas, kaupti kultūrinę patirtį, naudojant šiuolaikinių inovacijų galimybes ikimokyklinio ugdymo procese.
  • Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) formų įvairovę bei tęstinumą, efektyvinant vaikų pažangos pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą.

 

Uždaviniai:

  • Integruoti kultūrinę patirtį į ugdymo procesą per vaikui pažįstamą aplinką: šeimą, gimtąjį miestą, kraštą.
  • Suteikti efektyvią pagalabą vaikui padedant suvokti bendrąsias žmogiškąsias vertybes, siekiant partnerystės bei pozityvaus bendradarbiavimo su šeima.

 

VYKDOMOS PROGRAMOS:

Ikimokyklinio ugdymo programa (programa šiuo metu atnaujinama), kurios tikslas yra atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

Priešmokyklinio ugdymo programa laiduoja vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdo aktyvų, savimi ir savo sugebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaro prielaidas tolimesniam sėkmingam ugdymuisi mokyklai.

„Ydingos laikysenos profilaktikos“ edukacinė programa vykdoma siekiant užkirsti kelią stuburo deformacijoms ugdytinių tarpe.

Nuo 2013 metų esame respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai. Tikslas – skleisti sveikos gyvensenos kaip gyvenimo būdo nuo mažens idėjas visuomenėje, šeimose, ikimokyklinių pedagogų bendruomenėse. Vaikų sveikatos ugdymas įstaigoje laikomas prioritetu: organizuojamos kūrybinės sveikatos ugdymo priemonės, rengiami ir įgyvendinami projektai, ruošiamos rekomendacijos vaikų sveikatai stiprinti.

Vykdomi respublikos projektai: „Mes rūšiuojame“, „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju“, „DAROM Lietuvai“, „Mano žalioji palangė“.

Vykdomi projektai įstaigoje: „Sniego ir ledo paslaptys“, „Medis ir vaikai“, „ Aš ir tu sekam pasakas kartu“, „Pasek man pasaką, mamyte“, „Jūra banguok, dovanas klok“.