KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” 2016 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-321 patvirtinto Klaipėdos neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo 3 priede pateiktais 2015 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais atliktas 2015 m. Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis” platusis įstaigos veiklos kokybės vertinimas ir įsivertinimas. Įstaigos 2015 metų veiklos kokybės vertinimo ir įsivertinimo tyrime dalyvavo 100 % pedagogų, 80 %  aptarnaujančio personalo, 48 %  tėvų. Pateikta anketa, kurioje vertintos šios vertinimo sritys:

            1.     Ikimokyklinio ugdymo mokyklos (toliau – IUM) kultūra.

            2.     Vaiko ugdymas ir ugdymasis.

            3.     Vaiko ugdymo(si) pasiekimai.

            4.     Parama ir pagalba vaikui, šeimai.

            5.     IUM valdymas.

         Atlikus anketinės apklausos analizę nustatyta, kad įstaigoje geriausiai vertinami šie veiklos rodikliai (3 ir 4 lygių suma):

         1 srityje „ IUM kultūra“:

         •  aukščiausiai įvertinta tema - 1.1. Etosas – 83% ir jos veiklos rodikliai: 1.1.1. Vaikų kultūra; 1.1.5. Tradicijos;

         • tema IUM įvaizdis surinko 81,2% ir aukščiausiai įvertintas veiklos rodiklis 1.2.1. Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas;

         • tema IUM partnerystė ir viešieji ryšiai – 79,5%.

         2 srityje „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“:

         • aukščiausiai įvertinta tema - 2.3. Ugdymo(si) proceso kokybė – 85% ir veiklos rodikliai: 2.3.1. Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas; 2.3.2. Auklėtojo ir vaiko sąveika;

         • temos 2.1. Ugdymo turinys – 83%; 2.4. Šeimos ir mokyklos bendravimas ugdymo procese – 82%, 2.2. Ugdymo(si) turinio ir procedūrų planavimas – 81,5%.

         3 srityje „Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“:

         • aukščiausiai įvertinta tema - 3.2. Vaiko pasiekimų kokybė – 81,1% ir veiklos rodiklis 3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje; 

         • tema Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas – 80,3%.

         4 srityje „Parama ir pagalba vaikui, šeimai“:

         • vienodai įvertintos abi temos - 4.1. Vaiko teisių garantavimas ir atstovavimas – 80,5% ir 4.2. Vaiko poreikių tenkinimas – 80,5%. Aukščiausiai įvertintas veiklos rodiklis 4.2.2. Vaiko poreikių tenkinimas;

        5 srityje „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos valdymas“;

        • aukščiausiai įvertinta tema - 5.1. IUM veiklos planavimas – 85% ir veiklos rodiklis 5.1.1. IUM vizija, misija ir tikslai.

        • tema 5.2. IUM įsivertinimas – 83% ir aukščiausiai įvertintas veiklos rodiklis 5.2.2. Įsivertinimo rezultatų panaudojimas;

        • temos 5.4. Materialinių išteklių valdymas – 76%,  5.3. Vadovavimo stilius – 70%.

        Silpniau vertinti šie veiklos rodikliai:

        • 1.1.3. IUM mikroklimatas;

        • 2.2.2. planavimo procedūrų kokybė;

        • 2.4.1. šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje;

        • 3.1.1. Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema;

        • 4.2.4. vaiko sveikatos stiprinimas;

        • 5.2.1. įsivertinimo kokybė.

       2016 m. giluminiam įstaigos veiklos kokybės vertinimui ir įsivertinimui pasirirkti šie veiklos rodikliai:

        • 2.2.1. ugdymo turinio ir kasdieninės veiklos planavimas;

        • 3.1.1. vaiko daromos pažangos vertinimo sistema.      

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO UŽ 2016 METUS SUVESTINĖS ANALIZĖ, IŠVADOS

Sritis

Temos

Dominuo- jantis lygis

1 lygis

2 lygis

3 lygis

4 lygis

1. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos kultūra (IUM)

1.1. Etosas

 

3

-

17 %

71,6 %

11,4 %

1.2. IUM įvaizdis

 

3

-

18,2 %

69,9 %

11,3 %

1.3. IUM partnerystė ir viešieji ryšiai

3

-

20,5 %

69,4 %

10,1 %

2. Vaiko ugdymas ir ugdymasis

2.1. Ugdymo turinys

 

3

-

17%

72%

11%

2.2. Ugdymo(si) turinio ir procedūrų planavimas

3

-

8%

72,5%

9%

2.3. Ugdymo(si) proceso kokybė

3

-

 

15%

 

69%

16%

2.4. Šeimos ir mokyklos bendravimas ugdymo procese

3

-

 

18%

 

74%

 

8%

 

3. Vaiko ugdymo(si) pasiekimai

3.1. Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas

3

0,7%

19%

68%

12,3%

3.2. Vaiko pasiekimų kokybė

3

0,9%

22%

65%

12,1%

4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai

4.1. Vaiko teisių garantavimas ir atstovavimas

3

-

19,5%

59,5%

21%

4.2. Vaiko poreikių tenkinimas

3

 

25%

65%

10%

5. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos valdymas

5.1. IUM veiklos planavimas

 

3

-

15%

73%

12%

5.2. IUM įsivertinimas

 

3

-

17%

70%

13%

5.3. Vadovavimo stilius

3

-

25%

68%

7%

5.4. Materialinių išteklių valdymas

3

-

24%

68%

8%

 

Screen Shot 2016-10-31 at 15.49.33

Screen Shot 2016-10-31 at 15.49.38

Screen Shot 2016-10-31 at 15.49.43

Screen Shot 2016-10-31 at 15.49.48

Screen Shot 2016-10-31 at 15.47.47