Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Inkarėlis“ organizuojami šie tradiciniai ir netradiciniai renginiai:

Šventės: ,,Gandras parnešė Velykas“, „Tu esi saulelė“, „Aš ir mano šeima“, atsisveikinimas „Vaikystės lieptas“, Rugsėjo 1-osios „Sudie, vasarėle“, „Skamba Kalėdų varpeliai“.

Pramogos: ,,Lik sveika eglute!“, „Baigės jau žiemos galybė“, ,,Pas močiutę augau“ skirta Vasario 16-os paminėjimui, „Rudens kraitė“.

Vakaronės: ,,Ant mano delno guli duonelė“, „Gandro diena“, šeimos dienai ,,Gintarėlį tau nešu ant delno“, liaudiškos grupių adventinės vakaronės.

Akcijos: Tarptautinė pilietinė iniciatyvinė Sausio 13 d. akcija skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti „Atmintis gyva, nes liudija“, „Papuoškime lauko eglutę“ sveikatingumo „Česnakas“, „Vieversys užgieda pirmą giesmę – paukštelių sutiktuvės“, Darom 2016  ,,Papuošk darželį“, „Savaitė be saldainių“, gerumo „Tuk, širdele, tuk, tuk“, piešinių parodos- akcijos “Pasveikinkim pavasarį“, ,,Jūra banguok, dovanas klok“, Mokytojo dienos paminėjimui ,,Mylimiausia auklėtoja“, „Širdelių palinkėjimai“.

Konkursai: „Mano sukurtas žaisliukas eglutei“, „Saugus elgesys namuose“, „Aš saugus – saugus ir tu“, ,,Linksmasis šviesoforas“.

Metodinės savaitės: ,,Saugokime žemę“, skirta  Žemės dienai paminėti, „Auksinis kiaušinis“, judrioji savaitė „Rudenėlio takeliu“.

Renginiai mieste: kovo 11 d. 25 – mečiui paminėti „Ein saulelė apie dangų“, „Pavasariniai vėjai“, „Velykos, velykos!”, “Pasaka apie bites ir tranus”, “Pienas vaikams”, “Kariesiukas ir Ėduoniukas dantukų karalystėje”, “Rūšiavimo nauda aplinkai ir žmogui”, judrumo metams ir Vaikų gynimo dienai  ,,Paspirtukų paradas“, „Vaikystės takeliu“, „Su tėčiu po skėčiu“.

Konkursai mieste: „Saugiausias 2016 metų darželis“, „Šauniausias būsimasis pirmokas“, Klaipėdos miesto Vaikų, mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“, „Riškim raidelę prie raidelės“.

Piešinių konkursai, parodos respublikoje, mieste: piešinių paroda ,,Mano svajonių darželis“ (žurnalas ,,Savaitė“), Klaipėdos mokinių sukurtų Užgavėnių kaukių paroda Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje „Užgavėnių kaukės“ (Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro Diplomas įstaigos ugdytiniams ir 19 Pažymų už jų parengimą pedagogams), Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų „Senių besmegenių šalyje“ erdvinių darbų paroda (Padėkos), Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių paroda Klaipėdos miesto Vaikų ligoninėje „Tų paukštelių margumas“ (Padėka), Klaipėdos miesto ir apskrities bendrojo ugdymo įstaigų paroda – konkursas „Nupieškime valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių paroda Klaipėdos miesto Vaikų ligoninėje „Tų paukštelių margumas“ (Padėka), Namelis paukšteliui“ (Padėka).

Ekskursijos: „Mano mamytė dirba kirpėja“, „Mano mamytė dirba bibliotekoje“, „Statome draugystės pilis prie jūros“, išvyka į Zoologijos sodą.

 

PASIEKIMAI

„Inkarėlyje“ ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas atliekamas vadovaujantis ,,Ikimokyklinio vaikų vertinimo pasiekimų aprašu“ (Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 2014 m.). Vaikų ugdymosi pasiekimai – tai ugdymo procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios ir supratimas, nuostatos, apie kuriuos sprendžiame iš vaikų veiklos ir jos rezultatų. Visi vaikai yra skirtingi, turi skirtingą ugdymosi patirtį, skirtingą mokymosi stilių, tempą, todėl jų pasiekimai įvairiose ugdymosi srityse nevienodi. Vaiko pažanga priklauso ne tik nuo jo individualių galių, bet ir nuo ugdytojų profesionalumo. Pažanga yra sparti, kai ikimokyklinio ugdymo auklėtojas gerai atpažįsta vaiko pasiekimus, teisingai nustatydamas esamą ir planuojamą pasiekti žingsnį, tikslingai skatina spontanišką vaiko aktyvumą, inicijuoja ugdymąsi skatinančią veiklą, teikia vaikui paramą, bendradarbiauja su šeima.

 

PASIEKIMŲ VERTINIMO SISTEMA

Vaikų pasiekimai yra vertinami mokslo metų pradžioje (rugsėjo-spalio mėn.) ir mokslo metų pabaigoje (balandžio-gegužės mėn.).

Atskirų ugdymo sričių (socialinės, kultūrinės ir gamtinės aplinkos pažinimas, kalba, dailė, muzika, vaidyba, kūno kultūra ir kt.) pasiekimai vertinami ne specialiai sukurtose, bet realaus kasdieninio vaiko gyvenimo situacijose. Vertinant išryškėja, kuriems vaikams gali prireikti individualios ir papildomos pagalbos. Vaiko pasiekimų ir vertinimo rezultatai padeda pedagogui, tėvams įžvelgti vaiko ugdymo(si) galimybes, pasiekimų lygmenį, garantuoti ugdymo tęstinumui įstaigoje ir šeimoje, siekti ugdymo(si) proceso tikslingumo, individualizavimo, garantuoti ugdymo nuoseklumą, stiprinti bendradarbiavimą tarp vaiko, tėvų, pedagogų, nustatyti vaikų  darželio ikimokyklinės ugdymo programos kokybę. Vaikams ypač svarbu jau ikimokykliniame amžiuje įprasti vertinti savo pasiekimus. Tai brandumo, saugumo, bendradarbiavimo požymis.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai rudenį ir pavasarį vertina priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimus remdamiesi  OPA PA! pasiekimų aplanku, kuriame klausimynų užduotys sudarytos ir pateikiamos pagal atskiras kompetencijas ir ugdymosi pasiekimų sritis. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimai aptariami Mokytojų tarybos posėdžiuose, individualiuose pokalbiuose su tėvais, grupių tėvų susirinkimuose. Informacija apie vaiko individualius pasiekimus neviešinama. Individualių pokalbių metu tėvai nuolat informuojami apie vaiko daromą pažangą.

 

SPECIALIŲJŲ UGDYMO/SI POREIKIŲ VAIKŲ VERTINIMAS

Mokslo metų pradžioje logopedas fiksuoja vaiko kalbos išsivystymo lygį ir numato korekcinio darbo būdus, o metų gale – fiksuoja padarytą pažangą. Pildomos kalbos tyrimo kortelės, ruošiami korekcinio darbo planai, esant reikalui individualios programos. Mokslo metų gale pildoma logopedo darbo ataskaitos forma, vaiko pasiekimai aptariami Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

 

INFORMACIJOS APIE VAIKO PASIEKIMUS DOKUMENTAVIMAS

Vaiko pasiekimų aplankale kaupiami vaiko dailės ir kiti darbeliai, sukurtos knygelės, pasakojimai, samprotavimai, žodinė kūryba ,vaiko rašytinės kalbos pavyzdžiai. Jie yra vieši. Įvairūs vaiko veiklos stebėjimo užrašai, pedagogo refleksija apie vaiko pasiekimų lygį, daromą pažangą ir ugdymo perspektyvą, interpretavimas ir apibendrinimas – dokumentuojami pedagogų aplanke „Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo proceso ypatumai".